Ana Sayfa Bakanlık, Haberler 23 Kasım 2012 371 Görüntüleme

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerinin tespiti ile 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli Devlet memurları ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli SağlıkPersoneli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun çerçevesinde çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33üncü maddesinin yedinci fıkrası ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde SözleşmeliSağlık PersoneliÇalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

c) Kurum Başkanı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirlerinin Tespiti ile Disiplin Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Disiplin amirleri ve disiplin cezası verme yetkisi

MADDE 5  (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirleri ekli I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Devlet memuru veya sözleşmeli personelin disiplin amiri ile müşterek fiillerinde, disiplin amiri bakımından ceza tayin edecek olan amir, memur veya sözleşmeli personel hakkında da ceza tayin etmeye yetkilidir.

(3) Disipline aykırı bir fiili gerçekleştiren Devlet memuru veya sözleşmeli personelin soruşturmaya başlanılmadan evvel ya da soruşturma esnasında başka bir yere nakli durumunda disiplin cezası, fiilin gerçekleştirildiği yerdeki disiplin amiri tarafından tespit edilir.

(4) Devlet memuru veya sözleşmeli personelin kadrosunun bulunduğu yerden başka bir yere görevlendirilmesi durumunda görevlendirildiği yerdeki disipline aykırı fiilleri sebebiyle verilecek disiplin cezası memurun görevlendirildiği yerdeki disiplin amirince takdir edilir.

(5) Kurum Başkanı her kademedeki Devlet memuru ve sözleşmeli personelin üst disiplin amiridir. Valiler il, kaymakamlar ise ilçe sınırları içerisinde görevli Devlet memuru ve sözleşmeli personel hakkında, disipline aykırıfiillerinden dolayı doğrudan disiplin cezası vermeye yetkilidir.

4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personelin disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 6  (1) 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personele verilecek disiplin cezalarından;

a) Aylıktan kesme cezası, brüt ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması,

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, ücretinin belirlenmesinde esas alınan kıdem süresinde fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl arasında indirim yapılması,

c) Devlet memurluğundan çıkarma cezası, sözleşmenin feshedilmesi,

suretiyle yerine getirilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 7  (1) 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personel hakkında bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN
AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A)   KURUM BAŞKANLIĞI

1

Kurum Başkanı Bakan

2

Kurum Başkanlığı Sekretaryasında Çalışan Personel Kurum Başkanı
B)   KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

1

Kurum Başkan Yardımcısı Kurum Başkanı

2

Daire Başkanı Kurum Başkan Yardımcısı Kurum Başkanı

3

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Kurum Başkan Yardımcısı

4

Diğer Personel Daire Başkanı Kurum Başkan Yardımcısı
C)    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1

1. Hukuk Müşaviri Kurum Başkanı

2

Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müşaviri Kurum Başkanı

3

Diğer Personel 1. Hukuk Müşaviri Kurum Başkanı
Ç)    DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

1

Denetim Hizmetleri Daire Başkanı Kurum Başkanı

2

Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı Denetim Hizmetleri Daire Başkanı Kurum Başkanı

3

Diğer Personel Denetim Hizmetleri Daire Başkanı Kurum Başkanı
D)   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

1

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kurum Başkanı

2

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kurum Başkanı

3

Diğer Personel Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kurum Başkanı

 

II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN             AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

   GENEL SEKRETERLİK
  1 Genel Sekreter Vali  Kurum Başkanı
  2 Başkan Genel Sekreter Vali
  3 Avukat Başkan Genel Sekreter
  4 Diğer Personel Başkan Genel Sekreter

 

III SAYILI CETVEL

TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN              AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

     HASTANE YÖNETİCİLİĞİ

1

Hastane Yöneticisi Genel Sekreter Vali

2

Başhekim,  Müdür Hastane Yöneticisi Genel Sekreter

3

Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu / İdari Sorumlu) Başhekim Hastane Yöneticisi

4

Eğitim verilen Klinik ve Laboratuvarlar bünyesinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Asistan, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Tıbbi Teknolog, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Sağlık Memuru ve diğer personel Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu) Başhekim

5

Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist,Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Laborant,  Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni ve diğer personel Başhekim Yardımcısı Başhekim

6

Müdür Yardımcısı, Hemşire, Ebe ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri) Hastane Yöneticisi

7

Müdür Yardımcısı ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (İdari ve Mali İşler) Hastane Yöneticisi

Yorumlar

Yorumlar (1 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

  • toplum sağlığı :

    Kasım 24, 2012-7:55 am

    Şimdi belirsizlik ortadan kalkmış oldu kim kimin amir kim kime bağlı belli oldu.başhemşirelik makamı şimdiki saglık hizmetleri müdürü biz toplum sağlığı saglık memurlarına gelipte amirlik yapamıyacak bana bağlısınız diyemiyecek sizlerde hemşiresiniz diyemiyecek bakanlıkk herseyi tek tek ayırmış başhemşireye sadece ebe ve hemşireler bağlı.bu yönetmenlik sayesinde amirlik yapmaya kalktıklarında direk soluğu mahkemede alacam ,bakanlığa ,bimere şikayet edecem.ilk denememi formaliteden izin kağıdımı imzalatmaya götürecem amirlik yapıp imzalarsa ben imzalıyacam derse imzalatım baknlığa şikayet edecem yok eğer sizle bana bağlı değisiniz başhekime veya yardımcısına imzalat derse ne ala..kendileri bilir. kurtulduk şu hemşire

İlginizi çekebilir

Bir doktorun en acı tesadüfü

Bir doktorun en acı tesadüfü

Tema Tasarım | Osgaka.com