Ana Sayfa Bakanlık, Haberler 9 Aralık 2013 145 Görüntüleme

Sağlık kuruluşlarına ad verilmesi hakkında yönerge

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sayı : 58171140-
Konu : Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık

BAKANLIK MAKAMINA

663 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” gereğince Bakanlığımız teşkilatı yeniden yapılandırılmış ve Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, temel sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuş ve birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan kuruluşlar yeniden yapılandırılmıştır.

Yeniden yapılandırma somasında, Bakanlığımızca planlanan, yatırım programına alınan ve yapımı Devlet veya hayırsever tarafından gerçekleştirilen birinci basamak sağlık kuruluşlarına ad verilmesine ilişkin usul ve esasların yeniden belirlemnesi ihtiyacı hasıl olmuş olup konuyla ilgili hususları düzenlemek amacıyla “Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Ad Verilmesi Hakkında Yönerge” hazırlanmıştır.

Makammızca da uygun görülmesi halinde 26/04/2004 tarihli ve 3942 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Açılması, Kapatılması ve Bunlara Ad Verilmesi Hakkında Yönerge” nin yürürlükten kaldmlması ve “Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Ad Verilmesi Hakkında Yönerge” nin onaylanması ve yürürlüğe konulması hususlarını;

Emir ve tensiplerinize arz ederim.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA AD VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlara ad verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, birinci basamak sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri, halk sağlığı laboratuvarları, toplum sağlığı merkezleri ile bu merkezlere bağlı hizmet birimlerini, entegre ilçe devlet hastanelerini ve acil sağlık hizmetleri istasyonları ile acil sağlık hizmetleri komuta kontrol merkezlerini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na dayanılarak hazırlanmışta.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Acil sağlık hizmeti istasyonu: Acil çağrılara olay yerinde ve nakil sırasında hastane öncesi acil sağlık hizmeti vermek üzere oluşturulmuş ambulans ve ekiplerin bulunduğu birimleri,

b) Aile sağlığı merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarmca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

c) Bakan: Sağlık Bakaranı,

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

d) Birinci basamak sağlık kuruluşu: Aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ile bağlı hizmet birimi, halk sağlığı laboratuvarı, entegre ilçe devlet hastanesi, acil sağlık hizmetleri istasyonu ve acil sağlık hizmetleri komuta kontrol merkezini,

e) Genel müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) Komuta kontrol merkezi: Acil sağlık çağrılarının karşılandığı, değerlendirildiği ve ambulansların sevk ve idare edildiği merkezi,

g) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

h) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü, acil sağlık hizmetleri istasyonu ve komuta kontrol merkezleri için il sağlık müdürlüğünü,

İfade eder.

Birinci basamak sağlık kuruluşuna ad verme

Madde 5- (1) Birinci basamak sağlık kuruluşuna verilecek adın; kuruluşun genel ve özel amaçlarına, seviyesine, bulunduğu çevrenin sosyal, kültürel, tarihi özelliğine ve şartlarına uygun olması, belli bir anlam taşıması gerekir.

(2) Birinci basamak sağlık kuruluşu bulunduğu yerleşim yeri dikkate almarak adlandırılır.

(3) Birinci basamak sağlık kuruluşlarına ad verme işlemleri istisnai durumlar hariç Müdürlüğün teklifi ve Valiliğin onayı ile gerçekleştirilir; verilen isimler Kurum/Genel Müdürlük tarafmdan tescil edilir. Genel Müdürlük acil sağlık istasyonları ve komuta kontrol merkezleri için yetkilidir.

(4) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışırken yaptığı hizmetlerden dolayı toplumun takdirini kazanmış ve bu birimde çalışıyorken veya emekli olduktan sonra vefat eden sağlık personelinin adları Müsteşarlık Makamının onayı ile verilir. Gerektiğinde Bakan bu kuruluşlara re’ sen ad verebilir.

Bağış yoluyla yapılan binaların adlandırılması ve plaket asılması

MADDE 6- (1) Hayırseverler tarafmdan yaptırılan binalar veya arsası bağışlanan binalara ad verilmesinde aşağıdaki usul ve esaslar takip edilir.

a) İl ve ilçe merkezindeki kamu arsasına birinci basamak sağlık kuruluşu yapımında, yatırım programlarında yer almak kaydı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Uygulanacak Birim Fiyat Listesi” ne göre inşaat keşif bedelinin en az %50’si ve üzerinde mali yardımda bulunanm hayırseverin adı verilebilir.

b) Köy ve beldelerde planlanan birinci basamak sağlık kuruluşu binaları hayırsever vatandaşlar tarafmdan inşa edilirse; hayırseverin adı veya hayırseverin isteği doğrultusunda başka bir ad verilebilir.

c) İl ve ilçe merkezine hayırseverin maliki olduğu arsa üzerine yapılacak olan birinci basamak sağlık kuruluşlarından; inşası devlet veya diğer hayırseverler tarafmdan yapılanlara, arsa bağışmda bulunan hayırseverin adı veya hayırseverin isteği doğrultusunda başka bir ismin verilebilmesi için; kıymet takdir komisyonu tarafmdan tespit edilecek arsa değeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatına göre yapılacak binanın o günkü inşaat keşif bedelinin % 50’sine eşit ya da fazla olmalıdır. Arsa değerinin düşük olması halinde hayırseverin aradaki fark kadar (%50’sine gelecek şekilde) inşaata mali yardımda bulunması gerekir.

ç) Bağış yoluyla yapılan binalarının adlandırılması hususunda herhangi bir taahhütte bulunulmadan önce Kurum/Genel Müdürlük Onayının alınması gerekir. Hayırsever vatandaşların yaptıracakları binalarla ilgili olarak Valilik tarafından düzenlenen protokol, Kurumca/Genel Müdürlükçe yapılacak hukuki değerlendirme sonucunda uygun görülmesi durumunda gerçekleşir.

(2) Vatandaşların katkıları ile hizmete açılan birinci basamak sağlık kuruluşlarına katkı/bağış sahiplerinin, binaların herkesçe kolayca görülebilecek yerine adlarının yazılmasında aşağıdaki usul ve esaslar takip edilir.

a) Arsa bağışlandığı, İnşaat keşif bedelinin %10 ile %50’si arasında mali katkıda bulunulduğu ve/veya inşaatın ek birim vb. bir kısmmı üstlenildiği durumlarda yapılacak binanın görülebilir bir yerine asılan 30×50 cm ebadmda bir plaket ile arsa bağışı yapan hayırsevere teşekkür edilir.

b) İnşaat keşif bedelinin %1’i ile %10’u arasında mali katkıda bulunanlara ise Valilik tarafmdan teşekkür belgesi verilir.

(3) Birinci basamak sağlık kuruluşu bina ve tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede olumlu izlenimler bn’aknıış olması gerekir. Ancak, daha sonra kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan, toplum nazarında itibar kaybma uğradığı hususunda genel

kabulün oluştuğu kişilere ait adlar ilgili Valiliğin görüşü alınmak suretiyle Müdürlüğün teklifi ve Kurum/Genel Müdürlük onayı ile iptal edilebilir.

(4) Birinci basamak sağlık kuruluşunun herhangi bir nedenle kapanması durumunda hayırseverler herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Özel adlandırma

Madde 7- (1) Birinci basamak sağlık kuruluşlarına, vatana üstün hizmet etmiş kişilerin, şehit olmuş güvenlik mensuplarmm veya görev şehidi olmuş sağlık personelinin adları, birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışırken yaptığı hizmetlerden dolayı toplumun takdirini kazanmış ve bu birimde çalışıyorken veya emekli olduktan sonra vefat eden sağlık personelinin adları verilebilir.

(2) Geçici süre ile özel ve tüzel kişilerden en az 10 yıl bedelsiz olarak kuruma tahsis edilen binalara özel ad verilebilir. Ancak kiralanmış binalara hiçbir surette özel ad verilmez.

Türk Büyüklerinin adları

Madde 8- (1) Türk Büyüklerinin ve saygm devlet adamlarının adlarının küçük yatırımlara verilmesi doğru ve isabetli olmadığından, Atatürk ve tarihteki Türk Büyükleri isimleri birinci basamak sağlık kuruluşlarına verilmez. Ancak birinci basamak sağlık kuruluşu açılacak yerin adı Türk Büyüğü ismi ise bu ad verilebilir. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümleri kutlamaları nedeniyle sadece il ve ilçe merkezlerinde birinci basamak sağlık kuruluşuna ad verilebilir. (90. Yıl Toplum Sağlığı Merkezi, 90. Yıl Aile Sağlığı Merkezi gibi)

Dernek vakıf ve diğer kurumlarca yapılan binaların adlandırılması

Madde 9- (1) Dernek, vakıf, oda, kulüp, federasyon ve konfederasyon vb. tüzel kişilerce veya belediye, özel idare vb. kamu kuruluşlarınca yapılmış binalara, bu tüzel kişiliklerin isimleri verilebilir. Söz konusu binalara, 7 nci madde hükümleri haricinde hiçbir şekilde şahıs adı verilemez.

(2) Binaların isimlendirilmesi, binanın yapımı ve devrine ilişkin protokolün Kurum/Genel Müdürlük tarafından onaylanması akabinde gerçekleştirilir.

Verilemeyecek adlar

Madde 10- (1) Birinci basamak sağlık hizmetlerine 7 nci madde hükümleri hariç kamu görevinden dolayı katkıları olan kimselerin, ticari amaçlı şirket veya firmaların adları verilemez, ancak teşekkür belgesi verilebilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 11- (1) 26.04.2004 tarihli ve 3942 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Açılması, Kapatılması, ve Bunlara Ad Verilmesi, Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu Yönergenin yürürlük tarihinden önce kuruluşlara verilen adların yeniden düzenlenmesi zorunluluğu yoktur.

Yürürlük

Madde 12 – Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

Madde 13 – Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com