Ana Sayfa Gündem, Manşet 25 Nisan 2014 162 Görüntüleme

Sağlık eğitimi ve sağlık insangücü durum raporu

Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu (2014) Yayımlanmıştır…Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu (2014) Yayımlanmıştır.

Raporu bilgisayarınıza indirmek için tıklayın. Kitap.rar (53M)


Sağlıklı bir hayatın devam ettirilmesinde ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde sağlık çalışanlarının önemi büyüktür. Bu nedenle sağlık alanında çalışan personelin sayısı, eğitimi, eğitim aldığı mekan ve hizmet verdiği birimler büyük önem taşımaktadır. Bir Ülkede sağlık hizmetlerinin etkili ve verim-li bir şekilde yürütülmesi için sağlık personelinin yeterli sayıda ve çağdaş güncel kıstaslara göre yetiştirilme-si ve iyi bir planlama ile ülke çapında dengeli bir şekilde dağılım sağlanmalıdır.

Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı (Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü) ve Kalkınma Bakanlığı (Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) ile birlikte oluşturulan bir heyet tarafından ilki Mart 2008 ikincisi Haziran 2010’da yayımlanan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık insan Gücü Durum Raporu” adı altında bir durum raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Ülkemiz sağlık alanıyla ilgili önemli ve gerekli verileri içeren sözkonusu raporun üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçmiş olması nedeni ile güncel verilerin hazırlanması önemli hale gelmiştir.

Bu çerçevede “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık insan Gücü Durum Raporu”nun güncellenmesi çalışmaları yukarıda adı geçen üç kurum tarafından başlatılmış daha sonra Maliye Bakanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesinden temsilciler çalışma grubuna katılmıştır.

Bu çalışmalarda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Gökhan ÇETİNSAYA tarafından editör olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa SOLAK, yayının derlenip hazırlanması aşamaları için Bilgi işlem Daire Başkanı Hasan LALE ile sekreterya ve yayını düzenleme çalışmaları için de istatistik Birimi Personeli Hamdiye OLGUN görevlendirilmiştir.

Türkiyede sağlık alanında eğitim ve hizmet veren birimlerin genel bir değerlendirilmesinin yapılması, kısa, orta ve uzun vadede hazırlanacak stratejik planlara katkıda bulunulması ve birimlerin mevcut durum-larının tam olarak ortaya konulması amacıyla yapılan ortak çalışma sonucunda ön görülen tablolar oluşturu-larak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.09.2013 tarih ve 821 sayılı yazı ekinde 17 adet form YÖKSİS ortamına yüklenerek üniversitelere gönderilmiştir. ÜAK toplantılarında Rektörler bu konuda bilgilendirilmiştir. Birimlerce doldurulan bu formlardaki bilgiler esas alınarak raporda tablo ve grafik halinde sunulmuştur.

Bu çalışma ile sağlık insangücü yetiştiren kurumların öğrenci kontenjanları ile hizmet sunumu ve eğitim alanlarının fiziki mekan ile cihaz ve donanım bilgileri arasında ilişki kurulabilmesine imkan verilecektir. Ayrıca sağlık eğitimi ve hizmetinin kalitesinin artırılması için gereken fiziki mekan iyileştirmelerine yönelik kaynak tahsisine temel teşkil edecek ve yine bütçe ile planlama ilişkisi güçlendirilecektir.

Bu raporda Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinde gelişmiş ülkeler düzeyine hızla ilerleyen ülkemizin sağlık alanında çalışan akademik, sağlık, teknik ve idari personelin mevcut durumunu ve bunların AB ülkeleri ile karşılaştırmalı verileri ortaya konulmuştur. Bu kapsamda ülkemizin üç saygın kurumunun yetkililerince sağlık personelinin istihdam edildiği tüm kurum ve kuruluşların verileri toplanmış, bu veriler tablo ve grafik-ler halinde sunulmuştur. Nüfus başına düşen sağlık personeli sayısının hesaplanmasında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Türkiye’nin nüfusu 31.12.2012 tarihi itibariyle 75.627.384 olarak alınmıştır. Veriler, tablolarda ifade edildiği tarih için geçerlidir. Verilen kaynaklara göre bu sayılarda person-el hareketine bağlı olarak değişiklikler olabilecektir.

Bu açıklamalardan hareketle 2013 yılı içinde yeni kurulanlarla birlikte tıp fakültesi sayısı 86’ya ulaşmıştır. Bunlardan 73’ünde tıp doktorluğu, 60’ında da tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığına bağlı 59 eğitim ve araştırma hastanesinde de tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Diğer taraftan yeni kurulanlarla birlikte diş hekimliği fakültesi sayısı 54’e, eczacılık fakültesi sayısı ise 31 ‘e ulaşmıştır.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu’na bağlı sağlıkla ilgili eğitim veren 363 henüz faal olmayan 118 birim olmak üzere toplam 481 fakülte ve yüksekokul bulunmaktadır. Ve yine Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı toplam 425 adet de sağlık meslek lisesi mevcuttur.

Ülkemizde aktif eğitim veren t>p fakültesi say>s> 2003-2004 öğretim yılında 56 iken 2012-2013 öğretim yılında 73’e, bu fakültelerdeki öğrenci sayısı ise aynı dönemde sırasıyla 32.118, ve daha sonra 51.445’e ulaşmıştır.

Öğretim üyesi sayısı ise 2003 yılında 7.794 iken 2013 yılında 1 1.551’e yükselmiştir. Buna göre bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı sırasıyla 4,1 ve 4,5 şeklinde gerçekleşmiştir. Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alındığında birçok Avrupa ülkesine göre iyi durumda olduğumuz görülmektedir.

Türkiye’de halen 36.096’sı pratisyen, 72.405’i uzman ve 20.882’si tıpta uzmanlık eğitimine devam eden olmak üzere toplam 129.383 hekim bulunmaktadır. Bu hekimlerin 74.562’si Sağlık Bakanlığında, 28.283’ü üniversitelerde ve 26.538’i özel sektörde çalışmaktadır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi verilen tıp fakültelerinde 2003 yılında uzmanlık eğitimi 2.162, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde ise 1.122 kontenjan ayrılmıştır. 2013 yılında ise bu sayı üniversitelerde 3.096’ya, eğitim ve araştırma hastanelerinde 2.411’e ulaşmıştır. 2013 yılında, uzmanlık eğitimi veren Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumu ile birlikte bu sayı 5.677’ye ulaşmıştır.

Diş hekimliği fakültesi sayısı 2012-2013 öğretim yılında 54’e yükselmiş olup, bunların 33 tanesinde eğitim verilmektedir. Bu 10 yıllık dönemde diş hekimliği fakültelerindeki öğrenci sayısı 6.322’den

11. 133 e, ö ğretim üyesi sayısı ise 823’ten ve 1.118’e ulaşmıştır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı sırasıyla 7,1 iken 10,0 olmuştur. Halen ülkemizde aktif olarak çalışan 21.160 diş hekimi bulunmaktadır. Bunların 7.238’i Sağlık Bakanlığında, 810’u üniversitelerde ve 13.112’si de özelde çalışmaktadır.

Eğitim veren eczac>l>k fakültesi sayısı 2003-2004 yılında 12, öğrenci sayısı 4.896 ve öğretim üyesi sayısı 742’dir. Bu durum 2012-2013 öğretim yılında eğitim veren fakülte sayısı 17, toplam öğrenci sayısı 7.693 ve öğretim üyesi sayısıda 524 olmuştur. Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ise 12,0’dan 14,7 yükselmiştir. Ülkemizde halen aktif çalışan eczacı sayısı toplam 26.617 olup bunların 1.751’i Sağlık Bakanlığında, 286’sı üniversitelerde ve 24.580’i de özel sektörde görev yapmaktadır.

Raporda, hekim, diş hekimi ve eczacı dışındaki sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumlan, bu kurum- lardaki yeni kayıt, toplam öğrenci ve mezun sayıları ile öğretim üyesi sayılarına ilişkin veriler tablo ve grafik-ler halinde sunulmuştur.

Ülkemizde mevcut tıp ve diş hekimliği fakültelerinde bulunan cihaz ve donanım durumları ile ilgili veriler raporda sunulmuştur. Elde edilen verilere göre ülkemizdeki üniversitelerin bünyesinde yer alan has-tanelerde toplam yatak sayısı 38.834, yoğun bakım yatak sayısı 5.197, ameliyat salonu sayısı 909’dur. Diş Hekimliği Fakültelerinde toplam 3.251 diş ünitesi bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde ise tescilli toplam yatak sayısı 35.258, toplam yoğun bakım yatak sayısı 4.386 ve ameliyat salonu sayısı 994 adettir.

Hazırlanan bu raporda yer alan verilere göre ülkemizde 2012-2013 eğitim yılına göre sağlık eğitimi ile ilgili kontenjanlar; Tıp Fakültesi için 9.423, Diş Hekimliği Fakültesi için 2.680, Eczacılık Fakültesi için 1.540, Sağlık Bilimleri Fakültesi için 7.425, Hemşirelik Fakültesi için 770, Dört Yıllık Yüksekokullar için 12.859 ve iki Yıllık Sağlık Hizmetleri MYO için 20.760 olmak üzere toplam 55.457 olarak gerçekleşmiştir.

Yine bu birimlerde okuyan toplam öğrenci sayısına bakıldığında; Tıp Fakültesi için 51.445, Diş Hekimliği Fakültesi için 11.133, Eczacılık Fakültesi için 7.693, Sağlık Bilimleri Fakültesi için 21.002, Hemşirelik Fakültesi için 1.475, Dört Yıllık Yüksekokullar için 44.262 ve iki Yıllık Sağlık Hizmetleri MYO için 43.004 olmak üzere toplamda 180.014 olarak gerçekleşmiştir.

Hazırlanan bu raporda yer alan verilere göre ülkemizde aktif çalışan; Tıp Doktoru sayısı 129.383, Diş Hekimi sayısı 21.160, Eczacı sayısı 26.617, Hemşire sayısı 149.012, Fizyoterapist sayı 5.821, Ebe sayısı 52.351, Sağlık Teknikeri, Sağık Teknisyeni ve Diğer Sağlık Personeli sayısı 130.611 olmak üzere toplam 514.955 sağlık personeli bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan genel verilere gore toplam ülke nüfusunun binde 9’u, yaklaşık olarak %1’ini aktif çahşan sağl>k personeli ile sağl>k alan>nda eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır.

Raporda sunulan verilerin ayrı ayrı değerlendirilerek yorumlanması ülkemizin sağlık eğitimi ve hizmeti açısından geleceğine önemli düzeyde ışık tutacak düzenlemelerin yapılmasına imkan sağlayacaktır.

Kurumlara ve Ülkemize yararlı olması dileğiyle.

Prof.Dr. Mustafa SOLAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com