Ana Sayfa Haberler, Öne Çıkanlar 22 Nisan 2013 post_views_couus Görüntüleme

Sağlık değil soygun düzeni

Sosyal Güvenlik Kurumu, “Risk Odaklı Denetim” yöntemine geçti.

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Sosyal Güvenlik Kurumu, “Risk Odaklı Denetim” yöntemine geçti. İlk sonuçlar, iktidarın övünç kaynağı olan sağlık sisteminde büyük yolsuzluklar yapıldığını ortaya koydu…
Tür­ki­ye­’de son yıl­lar­da en bü­yük yol­suz­luk­la­rın “sağ­lı­k” üze­rin­den ya­pıl­dı­ğı, bu alan­da­ki har­ca­ma­la­rın yük­sel­me­sin­de yol­suz­luk­la­rın bü­yük pa­yı­nın ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­di. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) Baş­kan­lı­ğı, yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le ama­cıy­la ku­rum bün­ye­sin­de “Risk Odak­lı De­ne­tim Grup Baş­kan­lı­ğı­” oluş­tur­du. Yol­suz­luk sap­ta­nan alan­la­rı be­lir­le­yip bu kon­ru­lar­da de­ne­tim ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Yol­suz­luk bo­yut­la­rı­nın tah­min­le­rin bi­le üze­rin­de ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­di.

Dok­to­ra çok gi­di­li­yor

Ül­ke­miz­de gün­de or­ta­la­ma 2,5 mil­yon ki­şi hiz­met alı­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı 950, üni­ver­si­te­le­re bağ­lı 86, an­laş­ma­lı da bin 750 has­ta­ne ve 25 bin ci­va­rın­da ec­za­ne ile SGK ara­sın­da söz­leş­me bu­lu­nu­yor. SGK yet­ki­li­le­ri, 10 yıl ön­ce bir ki­şi­nin yıl­da 2 kez dok­to­ra git­me­si­ne kar­şın, bu­nun şim­di 8’e yük­sel­di­ğini ve ba­tı ül­ke­le­ri­nin de önü­ne geç­ti­ğini söylüyor. SGK, har­ca­ma­la­rın azal­tı­la­bil­me­si için yurt­taş­la­ra ki­tap­çık da­ğı­tı­yor.
SGK Risk Odak­lı De­ne­tim Grup Baş­kan­lı­ğı’na yol­suz­luk­lar­la il­gi­li bir ko­nu ve­ri­li­yor, bu­nun di­ğer il­ler­de de olup ol­ma­dı­ğı da­ha çok bil­gi­sa­yar sis­te­miy­le or­ta­ya çı­ka­rı­lı­yor. SGK yet­ki­li­le­ri, “Se­nar­yo­lar oluş­tu­ru­lup, be­lir­le­nen kri­ter­ler üze­rin­den var olan teh­dit­le­ri or­ta­ya çı­ka­rı­yo­ruz. Ba­zı olay­lar­da, mü­fet­tiş gö­rev­len­di­ril­me­si­ne bi­le ge­rek kal­ma­dan sis­tem üze­rin­de ça­lışı­lıp so­nuç­lan­dı­rı­lı­yor” diyor.

Ha­ya­li has­ta mu­aye­nesi

İl­gi­li sağ­lık su­nu­cu­su­nun cer­ra­hi hiz­met ver­me yet­ki­si ol­ma­ma­sı­na, yo­ğun ba­kım üni­te­si bi­le bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men üni­ver­si­te has­ta­ne­siy­miş gi­bi fa­tu­ra gön­der­di­ği­ni kay­de­den bir yet­ki­li, “Yük­sek mik­tar­da fa­tu­ra gel­di­ği için bun­lar göz­den ka­ça­bi­li­yor. Dok­to­run, ec­za­ne­nin, has­ta­ne­nin or­ga­ni­ze olup yön­len­dir­me ya­pıl­dı­ğı fa­ali­yet­ler var. Ye­ni de­ne­tim sis­te­mi­miz bun­la­rı da ya­ka­la­ma­ya baş­la­dı. Ve­ri­ler üze­rin­den bu­lup su­iis­ti­mal ris­ki ola­bil­di­ği­ni be­lir­le­dik­le­ri­mi­zi de­ne­tim baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­yo­ru­z” de­di.

Ka­ra lis­te ye­ri­ne denetim

Ba­zı ku­rum­la­rı­n yol­suz­lu­ğu alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği­ne dik­kat çe­ken SGK yet­ki­li­si, şun­la­rı söy­le­di: “Yol­suz­luk­la­rıy­la bil­di­ği­miz ku­ru­luş­lar için ‘ka­ra lis­te­’ ya­pıp risk­li has­ta­ne, dok­tor­lar de­ğil, doğ­ru­dan risk ta­ra­ma­sı ya­pı­yo­ruz. 20 ki­şi­lik eki­bi­miz­de de­net­men, ec­za­cı, dok­tor var. Yol­suz­luk­la­rı en aza in­dir­mek için ku­rum­la­ra­ra­sı di­ya­lo­ga da önem ve­ri­yo­ruz.

Yorumlar

Yorumlar (1 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com