Ana Sayfa Haberler, Manşet 2 Mayıs 2014 post_views_covba Görüntüleme

Nöbet tutmak istemeyen Aile Sağlığı Elemanları için izlenilecek yol

Aile Sağlığı Elamanlarının Nöbet tutmamaları için izleyecekleri yol..

Meslektaşlarımızın tebliğ yazılarının altına “Onayım yoktur, yasal haklarım saklıdır” şerhini düştükten sonra, ad-soyad, imza ve tarih yazmaları ve mümkünse bu şerh düşülmüş görev yazılarının bir örneğini almaları oldukça önemlidir.

Gelen nöbet yazılarına cevap olarak, nöbete gitmeyecek olan meslektaşlarımız, oluşturulan dilekçe örneğini kendine göre uyarlayarak, müdürlüğe göndermelidir.

Nöbete gitme kararınız olsa bile bu dilekçeyi mutlaka bağlı bulunduğunuz Toplum Sağlığı Merkezine Üst yazı ile beraber iletiniz ki nöbet sıralamasında yaşadığımız sıkıntılar, eksiklikler idarecilerimiz tarafından bilinmesi açısından önemlidir. (ASMED)
.

T.C.
………..VALİLİĞİ
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
……………No’lu Aile Hekimliği Birimi

SAYI: 29/ 04 / 2014

KONU : Acil Nöbet Listesi

……………………… HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ’NE
…………………

Kocaeli İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ….. 28.04.2014 tarihli ve ‘’Tüm Aile Hekimlerimizin ve Aile Sağlığı Elemanlarımızın Dikkatine ‘’ başlıklı web duyurusu incelenmiş olup, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişiklik neticesinde tarafıma acil servis nöbeti görevi verildiği anlaşılmaktadır.

1. Acil servis hizmetlerini düzenleyen 11.05.2000 tarihli 24046 sayılı resmi gazetede yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 15. maddesi ile aile hekimlerinin söz konusu hastanelerin acil servislerinde görevlendirilebilmeleri için öncelikle hizmet öncesi,acil sağlık hizmetleri ile ilgili resmi bir eğitim programına alınmaları zorunludur. Herhangi bir kuruluş tarafından hizmet öncesi eğitime tabi tutulmadığım gibi acil servis sertifikam da bulunmadığından acil servislerde görev alabilmem hukuken mümkün değildir.

2. Bununla birlikte 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinin 5. bendine göre bağlı kuruluşlar arasında görevlendirilecek personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olduğu düzenlenmiş ve fakat 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu uyarınca aile hekimlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair diğer kanun hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırdıkları dikkate alındığında; aile hekimlerinin 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinin 4. bendi uyarınca bağlı kuruluşlar arasında görevlendirilemeyeceği açıktır. Zira 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu uyarınca aile sağlığı elemanı kendisine kayıtlı nüfus hakkındaki görev ve yetkilerini, aile sağlığı merkezinde yerine getirmekle yükümlüdür.

3. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile tarafıma verilen görevlerin yerine getirilmesi ile birlikte çok büyük bir iş yükü tarafımdan yapılmakta ve bu nedenle de acil servis hizmeti sunumunda tarafıma gerekli eğitim verilmediği gibi gerekli dinlenme hakkı da tanınmadığından büyük bir risk altında görev yapmam emredilmektedir. Bu itibarla hizmetin sunumunda ortaya çıkması olası kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeni ile çok büyük zararların ortaya çıkmasının muhtemel olduğu açıktır. Bununla birlikte nöbet görevi sonrası tarafıma nöbet izni verilmemektedir. Aile sağlığı merkezinde bir hekim ve bir ASE olmak üzere iki kişilik ekip ile birimimize bağlı nüfusun (ortalama 4000) tespitini yapmakta, nüfustaki kişilerin sağlık kayıtları, özlük bilgilerini yılda biz kez güncellemekteyim, 15-49 yaş kadınlara (ortalama 1000 kişi) 6 ayda bir ulaşıp üreme sağlığı, genel sağlık hizmeti vermekteyim, günde ortalama 50-60 hasta muayene edilmekte, bağlı nüfustaki bebek-sağlam çocuk ve gebe izlemlerini yapmakta, bağışıklama, aile planlaması, evde bakım, mobil nüfusa gezici sağlık hizmeti vermekte, verem hastalarının doğrudan gözetim altında tedavisi sürdürülmekte, enjeksiyon, pansuman, kan alma, kanser tarama, idari yazışmalar ve günlük veri aktarımı yapılmaktadır. Kayıp kişilerin bulunması, defin ruhsatı işlemleri, adli nöbetler ve obezite izlemleri gibi sonradan gündeme getirilen belediye ve halk sağlığı müdürlüklerinin verdiği ek görevler de aile sağlığı merkezleri tarafından yürütülen görevler arasında olup oluşan yorgunluk ve yıpranmışlık nedeni ile her iki kurumda da görevlerin yapılmasında ihmal ve kusurlar ortaya çıkabilecektir.

4. Söz konusu çalışma düzeninin çalışma hayatını düzenleyen hiçbir uluslararası sözleşmeye uygun olmadığını belirtmekle birlikte ülkemizin taraf olmadığı ve ancak Anayasa’nın Başlangıç ilkeleri ile çağdaş medeniyetler seviyesinde hedef olarak emsal alınması gereken Avrupa Topluluğu Adalet Divanının yerleşik kararları doğrultusunda hekimlerin bu kadar uzun ve sağlıksız çalışma koşulları ile çalıştırılmasının hak ihlali niteliğinde olduğu açıktır.Söz konusu hak ihlali sadece hekim hakkında olmayıp Anayasal sağlık hizmetinin kalitesizleşmesine yol açarak, vatandaşların sağlık hizmetine erişim hakkının da ihlali niteliğindedir.

İlgili 28.04.2014 tarihli Kocaeli İl Halk Sağlığı Müdürlüğü web duyurusu ekinde yer alan nöbet listesi incelendiğinde,

5. Çalışmakta olduğum aile hekimliği birimimin Halk Sağlığı Müdürlüğü onaylı “Haftalık Çalışma Programı”ma uygun olmadığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin çalışma saatlerini düzenleyen 10. maddesinin 4. fıkrasında geçen” Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır “ hükmüne ve 2014/12 sayılı nöbet genelgesinin 4. maddesinde geçen “birinci basamak hizmetlerinde aksamaya mahal vermeyecek şekildedüzenlenir” hükmüne, aykırı olduğu için ve aile hekimliği çalışmalarımı aksatacağından, tarafınızdan hazırlanmış olan nöbet listesinin, Aile Hekimliği Kanunu’na, Aile Hekimliği Yönetmeliği’ ne ve 2014/12 sayılı nöbet genelgesine aykırı hazırlandığı açıktır. Ayrıca saat 24:00’da sona eren nöbet sonrası eve dönüşlerin nasıl olacağı şeklinde bir açıklama olmayıp, nöbet çizelgesi hazırlanırken nöbet tutacak sağlık personelinin ikamet ettiği yere yakınlığı, aynı ilçe içinde olması, nöbet saatlerinin güvenli saatlerde olması gibi unsurlara dikkat edilmemiş gece geç vakitlerde eve dönmem istenip can ve mal güvenliğim tehlikeye atılımıştır.
6. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği uyarınca yapılan düzenleme ile aile hekimlerine nöbet, ihtiyaç hali olmadan, ayda en fazla 8 saat verilebileceği düzenlenmiş olmasına karşın yapılan nöbet listesinde tarafıma bu sürelerin üzerinde nöbet görevi verilmiştir. Hakkımda yapılan yedek liste görevlendirmeleri ile aylık nöbet süresi, yasa ile belirlenen ihtiyaç hali olmadan ki azami sürelerin iki katına kadar çıkmaktadır. Asıl aile sağlığı elemanının nöbete gelmemesi halinde yedek aile sağlığı elemanının aktif nöbetçi olacağı tabii olup söz konusu husus ile zorla çalıştırma hükümlerindeki nöbet süreleri aşılmaktadır. Yasa ile yapılan düzenleme doğrultusunda 8 saat üzerinde gönüllülük hali, ihtiyaç ve zaruret hallerinin birlikte gerçekleşmesi halinde nöbet görevi verilebileceği düzenlenmişken anılan yasal düzenlemeye aykırı olarak işlem yapılması hukuka uygun değildir. Ayrıca 2014/12 sayılı nöbet genelgesinin 5. Maddesinin a) fıkrasında” aylık sekiz saat üzerinde nöbet tutulmasını gerektiren şartlar” açık bir şekilde yazılmıştır. Buna rağmen aylık sekiz saat üzerindeki nöbet şeklinde yazılan yedek listede, aile sağlığı elemanları dışında nöbet havuzunda olması gereken, nöbet tutulacak hastanede görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknikeri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonlar, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi , kamu hastaneleri genel sekreterliğinde görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknikeri yer almamaktadır. Bu şekilde tarafınızdan hazırlanan yedek nöbet listesi Aile Hekimliği Kanunu’na, Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne ve 2014/12 sayılı nöbet genelgesine aykırıdır.

7. Ayrıca hazırlanmış olan nöbet listesinin, 2014/12 sayılı nöbet genelgesinin 4. Maddesinde belirtildiği gibi” il sağlık müdürü, halk sağlığı müdürü ve genel sekreterin katılımıyla teşekkül ettirilen komisyon tarafından “ hazırlanması gerekirken, söz konusu web sitesindeki duyurudan nöbet listesinin kim tarafından hazırlandığı anlaşılamamaktadır.. Bu yüzden tarafınızdan hazırlanan nöbet listesinin, 2014/12 sayılı nöbet genelgesinin 4. maddesine aykırı hazırlandığı açıktır.

8. Tarafınızdan hazırlanan nöbet listesi incelendiği zaman, 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” nin 15. Maddesinin b) fıkrasında “ Hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilir. Bütün görevlilerin acil servis birimindeki görev, yetki ve sorumlulukları yazılı olarak hazırlanır ve acil serviste görülebilecek bir yere asılır.” Hükmünde belirtildiği gibi, acil nöbetlerin uzman tabip sorumluluğunda tutulması esastır. Ekte yer alan, acil nöbet listesinde, hangi uzman tabibin sorumluluğunda çalışacağım tarafıma bildirilmemiştir. Bu yüzden tarafınızca hazırlanan nöbet listesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin b) fıkrasına aykırı hazırlanmıştır.

9. Tarafınızdan hazırlanan nöbet listesine ……. Valiliği’nden olur alındığına dair herhangi bir bilgilendirme tarafıma yapılmamıştır. Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesini karşılıklı olarak imzalamış bulunduğum ……….Valiliği’nin olurlarının alınması gerekmektedir.

10. Sağlık Bakanlığı 2014/12 sayılı nöbet genelgesi 4. maddesinde ‘’…her ayın en geç 20 sine kadar yedek liste ile birlikte düzenlenecektir…’’ denilmektedir. Tarafınızca hazırlanmış nöbet listelerinin 28.04.2014 tarihinde ilan edilmesi nedeni ile söz konusu tanımlanmış süreler aşılmıştır.

Sonuç olarak, 28.04.2014 tarihli ……….İl Halk Sağlığı Müdürlüğü web sitesinden duyurulan ve tarafınızdan hazırlanan nöbet listesinin yukarıda sayılan Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere aykırı hazırlandığı tespit edilmiş olup, ilgili nöbet listesinin iptal edilmesini, Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere uygun nöbet listeleri hazırlanana kadar, mevcut nöbet listesine iştirak edemeyeceğimi tarafınıza bildirir, idareniz ve kurumunuz tarafından gerekli düzenlemelerin yapılarak, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını saygılarımla arz ederim.

Ebe/ Hemşire
………….No’lu Aile Hekimliği

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com