Ana Sayfa Gündem, Manşet 8 Nisan 2014 post_views_couud Görüntüleme

Hasta yanlış tedavinin masrafını ödeyecek

21 Mart’ta Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde çok tartışılacak bir değişiklik yapıldı. Buna göre ‘yanlış tedavinin’ masrafını artık hastalar ödeyecek. CHP’nin doktor vekili Şeker, siyasi tartışmalar sebebiyle gözden kaçan skandal değişikliği Meclis’e taşıdı.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın Özel Has­ta­ne­ler Yö­net­me­li­ği­’n­de yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­le ‘yan­lış te­da­vi­ni­n’ mas­ra­fı­nı ar­tık has­ta­lar öde­ye­cek. 21 Mar­t’­ta Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren an­cak si­ya­si gün­dem ne­de­niy­le göz­ler­den ka­çan yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­ni, CHP, ya­zı­lı so­ru öner­ge­siy­le Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı. CHP’­nin dok­tor ve­ki­li, Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ker, dü­zen­le­me­nin, es­ki yö­net­me­li­ğin 40/A mad­de­sin­de de­ği­şik­lik yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Yö­net­me­li­ğin bu mad­de­si, ‘ö­zel has­ta­ne­de te­da­vi gö­ren has­ta­ya, yan­lış te­da­vi ya­pıl­ma­sı ve has­ta­ne­nin im­kan­la­rı ye­ter­li ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da has­ta­nın ka­mu ya da özel baş­ka bir has­ta­ne­ye sev­ki­ni­’ dü­zen­li­yor. Es­ki yö­net­me­lik­te, has­ta­nın nak­li ve sevk edil­di­ği has­ta­ne­de­ki te­da­vi­siy­le il­gi­li zo­run­lu gi­der­ler, yan­lış te­da­vi ya­pan ve bu ne­den­le sevk eden has­ta­ne ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nı­yor­du. An­cak yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği ile 40/A mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın, ikin­ci ve üçün­cü cüm­le­si yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­dı. Bu de­ği­şik­lik­le, yan­lış te­da­vi mas­raf­la­rı ar­tık has­ta­ya yük­len­di. Özel bir has­ta­ne­de te­da­vi al­tın­day­ken yan­lış te­da­vi edi­len ve komp­li­kas­yon ya­şa­nan ve baş­ka bir has­ta­ne­ye sevk edi­len has­ta­lar, ilk has­ta­ne­de­ki yan­lış te­da­vi üc­re­ti­ni, ar­dın­dan sevk üc­re­ti­ni öde­mek zo­run­da ka­la­ca­k” de­di.

DEV­LET HAS­TA­NE­LE­RİN­DE YI­ĞIL­MA­LAR OLA­CAK

Dok­tor­luk yap­tı­ğı için ko­nu­yu ya­kın­dan bil­di­ği­ni kay­de­den Şe­ker, şöy­le de­vam et­ti: “Di­ye­lim ki yan­lış te­da­vi ol­du, komp­li­kas­yon ge­liş­ti, has­ta bir baş­ka özel has­ta­ne­ye gön­de­ri­li­yor­du. Mas­raf­la­rı da yan­lış te­da­vi­yi ya­pan ilk has­ta­ne ödü­yor­du. Bu de­ği­şik­lik­le mas­raf has­ta­ya yük­len­di­ği gi­bi has­ta­ne­nin yü­küm­lü­lü­ğü de or­ta­dan kaldırılıyor. Yeni yönetmelikte netlik yok. Hasta nereye gitsin, masrafları kim ödesin belli değil. İlk işlemi yani yanlış tedaviyi yapan hastane, masrafları ödemeyeceği için hasta ile kimse ilgilenmeyecektir. Bu, hastanın ortadan kalkması demektir. Üstelik gittiği hastane, hastadan fark isteyecektir. Vatandaş, fark ödememek için bu kez devlet hastanelerine yönelecek, devlet hastanele­rin­de yı­ğıl­ma ola­cak­tır.”

Meh­met Şe­ker, yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­nin has­ta hak­la­rı­nı ge­ri­ye gö­tür­dü­ğü­ne dik­kat çe­ker­ken se­çim at­mos­fe­ri ve si­ya­si tar­tış­ma­lar ne­de­niy­le ka­mu­oyununun gö­zün­den kaç­tı­ğı­nı be­lirt­ti.

ÇiFTE MAĞDURiYET

Şe­ker, Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğlu­’nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği öner­ge­sin­de “Ye­ni dü­zen­le­mey­le has­ta hem yan­lış te­da­vi­nin mas­raf­la­rı­nı, hem de has­ta­ne ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan yan­lış te­da­vi ne­de­niy­le olu­şan komp­li­kas­yo­nun te­da­vi­si­ne yö­ne­lik be­de­li öde­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mak­ta, ya­ni has­ta iki kez üc­ret öde­me­ye mah­kûm edil­mek­te­dir. Bu dü­zen­le­mey­le mağ­dur edi­len has­ta ye­ri­ne mağ­du­ri­ye­ti ya­ra­tan özel sağ­lık ku­rum­la­rı kol­lan­mak­ta­dır” dedi. Şeker, öner­ge­de, dü­zen­le­me­nin ge­rek­çe­sini so­rdu

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com