Ana Sayfa Haberler 23 Ekim 2013 157 Görüntüleme

Eczacılık 4 branşta uzmanlaşıyor

Ak Parti Milletvekilleri 4 branşta uzman eczacılık oluşturulması için kanun teklifi verdi.

4 yıl süreli uzmanlık eğitimi verilmesi planlanan eczacılık branşları şu şekilde olacak:
1- Onkolojik Eczacılık
2- Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı
3- Klinik Eczacılık
4- Fitofarmasi Eczacılığı

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile girilecektir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yaptıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıl süre ile eğitim kurumlarında ilgili dalda araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığı’na başvurabilir. Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenir ve tescil edilir.

İŞTE KANUN TEKLİFİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Eczacılığın her hangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için, Sağlık Bakanlığı’nca kabul ve ilan edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen Türkiye eğitim kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığı’nca tescil olunmuş bir uzmanlık belgesini haiz olmak şarttır.

Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri “1 Sayılı Çizelgede” belirtilmiştir. Bu çizelgede belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığı’nca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu’nun kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile girilir.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu’nca belirlenir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve ilmi değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler vermek ve uzmanların mesleki ve teknik gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulu’nun eğitim kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliği’nin seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

Kurul’a Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurul’a Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi üzerine olağanüstü de toplanır.

Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın görüş kabül edilmiş sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararların en az üçte iki çoğunluk ile alınması şarttır.

Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer.

Kurul’un çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usül ve esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.”

MADDE 2-6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları şarttır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yaptıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıl süre ile eğitim kurumlarında ilgili dalda araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığı’na başvurabilir. Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenir ve tescil edilir.

MADDE 3 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 4 – 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. Maddesinin 2.fıkrasında yer alan “uzman diş tabiplerinde” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve uzman eczacılarda” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Eczacılık alanı sağlık alanındaki tüm meslekler gibi hızlı, dinamik bir değişime uğramaktadır. Değişen sağlık koşullarına ayak uydurmak eczacılık mesleği için de önemli bir olgudur. Gelişen sağlık hizmetleri hasta odaklı eczacılık uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu durumun karşılanması ancak derinlemesine bir uzmanlık eğitimi ile mümkündür.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu bilinciyle eczacıların yetkin ve etkin biçimde ekipte yer almaları alanlarındaki bilgilerinin derinleşmesi ile olanaklıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ortaya çıkan hizmetin niteliğinin arttırılması, şehir hastaneleri ile nitelikli yatak sayısının artması nitelikli eczacılık hizmetinin sunulmasını gerekli kılmaktadır.

Hastalıkların önlenmesinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde, ilaçla tedavinin etkinliğinin arttırılmasında, kliniklerde ilaç danışmanlığı ve zehirlenmelerin önlenmesinde, ülkemizin doğal bitkisel kaynaklarından elde edilecek etken madde ve droglarm kullanılmasında, toplum sağlığının ve sağlık hizmetleri niteliğinin daha da gelişmesi için eczacılarımızın uzmanlaşması gerekmektedir.

1219 Sayılı Tababeti Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun’a dayanarak hazırlanan Tababet İhtisas Tüzükleri’ne göre eczacılar farmakoloji, biyokimya ve tıbbi biyokimya alanlarında uzmanlaşma hakkına sahipken, ihtisas tüzüğünün 2002 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü olarak yeniden düzenlenmesiyle eczacılar uzmanlaşma haklarından mahrum olmuşlardır.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 20 yılda eczacı/eczane ve eczacılık mesleği kabuk değiştirmiştir.

50’li yıllarda havan eczacılığı yapılırken, 60’lı yıllarda fabrika üretimi müstahzarların rafları doldurması, majistral reçeteleyen hekim sayısının giderek azalması ve nihayetinde nerede ise yok olması ile 1993 yılında Tokyo’da yapılan FIP toplantısında alınan iyi eczacılık uygulamaları kararı ile eczacının eczanede ve kamu da hizmet şekli ve hizmet alanı yeniden tanımlanmıştır.

Kuzey Amerika’da başlayan ilk uygulamaları diğer ülkelerde takip etmiştir. Eczacılık mesleği artık raftan ilacı alıp günde kaç kez kullanılacağını bildirmekle sınırlı değildir. Eczacı böylece ilaç danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır.

Eğitim, laboratuar yoğun olmaktan çıkmıştır. Eczacılar temel tıp bilgilerinin yanında iyi bir farmakoloji desteği ile klinik biyokimya, farmakoterapi ve klinik stajları ile donanmıştır. Bunların yanı sıra Klinik eczacılık bilgilerini almış ve farmasötik bakım ekibi içinde yerini alabilen meslek erbabı olmuşlardır. Çünkü günümüzde tedavi bir bütün olarak kabul edilmektedir ve hastanın yaşam kalitesi, tedavinin ne kadar etkili olduğu, ilaç maliyeti (farmakoterapi), tedavi maliyeti (sağlık ekonomisi) gibi pek çok yeni ve güncellenmiş uygulamalarla “farmasötik bakım” uygulanmaktadır.

Dünya genelinde uzman eczacılık eğitimi çok sayıda branşta verilmekte ve uzmanlık eğitimini tamamlayan eczacılar kamu ve özel sektörde yaygın olarak istihdam edilmektedir. Amerika’da Ayakta Bakım Eczacılığı, Kritik Hasta Bakım Eczacılığı, Nükleer Eczacılık, Beslenme Destek Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı, Pediyatrik Eczacılık, Farmakoterapi, Psikiyatrik Eczacılık, Kardiyoloji Eczacılığı, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı gibi çok sayıda Uzman Eczacılık dalı bulunmaktadır. Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ise Sanayi ve Biyomedikal Eczacılığı, Medikal Biyoloji Eczacılığı, Hastane ve Organizasyon Eczacılığı, Farmagenomi, Ar-Ge Eczacılığı Biyoteknoloji Eczacılığı, Klinik Eczacılık, Farmakoekonomi gibi Uzman Eczacılık branşları yer almaktadır.

Sağlık alanında teknolojinin gelişimi, hasta odaklı hizmet sunumu anlayışının dünya genelinde kabulü, vatandaşların beklentilerinin yükselmesi ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin artması ile sağlık hizmetlerinin hızlı değişimine ayak uydurmak için dünya genelindeki uygulamaları örnek alarak hasta odaklı uzmanlık eğitimi alan eczacıların yetiştirilmesi ve sağlık hizmetleri sunumu kalitesinin daha da arttırılması için kamu kesiminde çalışmalarının teşvik edilmesi gereklidir.

Ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak sağlık hizmetleri sunumu niteliğinin daha da artması için Klinik Eczacılık, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı, Fitofarmasi Eczacılığı dallarında hasta odaklı uzmanlık eğitimi verilmesi, uzman eczacıların kamu sektöründe ve özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi gereklidir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1: Madde ile Eczacılıkta uzmanlık branşları, eğitim süreleri ve koşulları belirlenerek eczacıların uzmanlık eğitimleri tamamlamaları ve daha etkin bir sağlık hizmet sunumu sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde ile Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu kurulması, kurul üyeliğinin koşulları, kurulun görev, yetki ve sorumlulukları belirlenerek Uzman Eczacılık eğitiminin ve uzmanlık belgesi verilmesinin usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2: Madde ile kanunun yürürlüğe girmesinden önce doktora eğitimini tamamlamış olan eczacıların uzmanlık belgesi alma koşullarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3: Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarına uzman eczacı kadrosu ihdas edilerek uzman eczacıların kamu kurumlarında istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4: Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman eczacıların döner sermaye, ödeme tavanlarının uzman diş hekimleri ile aynı seviyeye getirilerek, eczacıların uzmanlaşmasının ve kamuda istihdamının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 5: Yürürlük maddesidir.

Madde 6: Yürütme maddesidir.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com