Ana Sayfa Bakanlık, Haberler 14 Mart 2013 273 Görüntüleme

Bakanlıktan fiyat tarifesi

Sağlık bakanlığı resmi sitesinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılı fiyat tarifesini yayınladı..

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 19902653/840

Konu : 2013 Yılı Fiyat Tarifeleri

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2013 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanında yer alan belgelere ilişkin olanlar. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 10.11.2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında(%7.80) artırılmak suretiyle belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının 11.03.2013 tarih ve 8780 sayılı onayıyla uygun görülmüştür.

Makam onayına istinaden ilgi yazımız ekindeki listeye Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevalanında yer alan belgelere ilişkin fiyatlar da dahil edilerek 2013 yılı fiyat tarifesi Ek-1 Genel Bütçeye GelirKaydedilecek Bedeller ve Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri şeklinde tanzim edilmiştir.

Genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların(Ek-l) Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumlan Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Deftardarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesi ve Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedellerinin(Ek-2) İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüklerince Bütçesine Gelir kaydedilmesi, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan birimlerce gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (yatıran şahıs/firma adı. bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Bakan a.

Genel Müdür V.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2013 YILI FİYAT TARİFESİ
EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BEDELLER
BELGE ADI 2012 ÜCRET(TL) 2013 ÜCRET(TL)
l.ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli 2.626 2.831
Özel Hastane Ön İzin Belgesi 872 940
Özel Hastane Ek Bina ilavesi 477 514
Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli* 1307 1.409
Özel Tıp Merkezi On izin Belgesi 595 641
Özel Tıp Merkezi Ek Bina ilavesi 476 513
2.ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ FAALİYET DAİRE BAŞKANLIĞI
Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi 804 867
Özel Hastane Ruhsat Yenileme Bedeli 1.340 1.445
Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği. Sahip Değişikliği Bedeli 477 514
Faaliyet İzin Belgesi 1.Bölüm (Bakanlıkça düzenlenen kısım) 477 514
Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe düzenlenen kısım) 240 259
Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi 474 511
Özel Dal Merkezi Uygunluk Belcesi 317 342
Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi* 476 513
Özel Tıp Merkezi Ruhsat Yenileme Bedeli* 714 770
Özel Tıp Merkezi Branşllavesi, Branş İptali: Adres değişikliği, İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği 476 513
3. ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1 ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ BİRİMİ
3153 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Laboratuar Ruhsatı (Radyoloji, Nükleer Tıp. Fiziktedavi ve Radyoterapi) 90 97
992 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Laboratuar Ruhsatı (Biyokimya, Patoloji, Mikrobiyoloji) 90 97
Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi 1.320 1.423
Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belcesi 350 377
Basınç Odası Teknisyenliği Sertifikası 185 199
Hiperbarik Hemşireliği Sertifikası 160 172
Hiperbarik Hekimliği Sertifikası k “k k 220
Poliklinik Uygunluk Belgesi 238 257
Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi 238 257
Ağız Diş Sağlığı Merkezi Uygunluk Belgesi 317 342
Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Uygunluk Belgesi 238 257
Ağız Diş Sağlığı Müşterek Muayenehane Uygunluk Belgesi 238 257
Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Uygunluk Belgesi 159 171
Akupunktur Merkezi Uygunluk Belgesi 238 257
Akupunktur Ünitesi Uygunluk Belgesi 159 171
Akupunktur Muayenehanesi Uygunluk Belgesi 159 171
Hekim Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası 220 237
Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Uygunluk Belgesi 176 190
Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı 4 4
Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi 960 1.035
*Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi 100 108
*Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesinde Değişiklik Yapılması/ 481 519
• • Bütün Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi 100 108
Kaplıcalar Uygunluk Belgesi Onayı 730 787
^Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir.^ ^
Bütün uygunluk belgesi değişikliklerinde ilk başvurudaki ücretin yarısı alınır. (Branş Eklemesi, Branş Çıkarılması, Mesul Müdür Değişikliği vs. nedenlerle)
Özel Tıp Merkezi On İzin Belgesi* 595 641
Faaliyet İzin Belgesi* 476 513
özel Poliklinik Ruhsatnamesi* 552 595
Özel Poliklinik Mesiil Müdürlük Belgesi* 276 298
Muayenehane Uygunluk Belgesi 276 298
Müessese Kuruluş Ruhsatı* 276 298
Laboratuvar Kuruluş Ruhsatı* 276 298
Müessese ve Laboratuvar Mesul Müdürlük Belcesi 100 108
* Bakanlıkça Düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir.
3.2 ÖZELLİKLİ TEDAVİ ÜNİTELERİ BİRİMİ 0
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı 730 787
Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik) 147 158
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı 730 787
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı değişikliği 365 393
Mesul Müdürlük Belgesi(ÜYTEM) 147 158
Klinik Eğitim Sertifikası 365 393
Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Eğitimi Sertifikası 243 262
ICSI Eğitimi Sertifikası 182 196
Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı 730 787
Mesul Müdürlük Belgesi(Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi) 147 158
Ruhsat Yenileme/Değişikliği (ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
3.3 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI RUHSATLANDIRMA VE YARDIMCI HİZMETLER B.
Özel Diş Protez Laboratuar Açılış Ruhsatı Belgesi 191 206
Ruhsatı Değiştirme / Yenileme 125 135
Mesul Müdürlük Belge Bedeli 80 86
Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Bedeli 150 162
4.SAGLIK HİZMET STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikası 185 199
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası 185 199
5.0RGAN -DOKU NAKLİ VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
5.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ BİRİMİ
*Organ Nakli Merkez Ruhsatı 3.210 3.460
*Organ Nakli Merkezi Ruhsat Yenileme Bedeli 1.605 1.730
Doku Nakli Merkez Ruhsatı 3.210 3.460
Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı 3.210 3.460
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı 2.409 2.597
Göz Bankası Ruhsatı 1.606 1.731
Kordon Kanı Bankası Ruhsatı 3.210 3.460
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası 147 158
Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası 147 158
* Faaliyet belgelerinde yer alan her faaliyet türü için ayrı avrı ücret alınır.
Faaliyet İzin Belgesi* 500 539
Mesul Müdürlük Belgesi* 500 539
5.2. DİYALİZ EGITIM VE SERTİ FIKASYON BİRİMİ
Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası 326 351
Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası 260 280
Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası 185 199
Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası 185 199
5.3 DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli 891 960
Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli 1.755 1.892
Periton Divaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli 595 641
Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi Yenileme/DeğiştirmeBedeli – 773 833
Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi Yenileme’Değiştirme Bedeli ‘y j 595 641
Diyaliz Merkezi Ruhsat Yenileme/Değiştirme Bedeli 595 641
6.HASTA HAKLARI VE TIBBI SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön İzin Belgesi 729 786
Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Açılış Ruhsatı 1.457 1.571
Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi 394 425
Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi 238 257
7. EĞİTİM VE SERTIFIKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası 185 199
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası 185 199
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası 185 199
Temel Stoırıa Bakım Hemşireliği Sertifikası 185 199
Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası 185 199
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Akademi Sertifikası 185 199
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Okul Sertifikası 185 199
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Ücreti 185 199
8.KAN HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Bölge Kan Merkezi (BKM) Ruhsatı 2.428 2.617
Transfüzyon Merkezi( TM) Ruhsatı 912 983
Kan Bağış Merkezi (KBM) Ruhsatı (Mobil KBM Dahil) 608 655
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
Uzman Hekim Sertifikası 243 262
Hekim Sertifikası 182 196
Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası 122 132
Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı 1.511 1.629
(T.A.M.)Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası 260 280
Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası 195 210
Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası 182 196
9.LABORATUVAR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı 2.409 2.597
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si) 1.205 1.298
* Faaliyet belgelerinde yer alan her faaliyet türü için ayrı ayrı ücret alınır.
Laboratuvar Sorumlu/Koordinatör Belgesi* 500 539
10.112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI(ASHGM)
Ambulans Servisleri Uygunluk Belgesi 290 312
Ambulans Uygunluk Belgesi 195 210
İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belcesi 315 335
Ambulans Servisleri. İlkyardım Eğitim Merkezleri Mesul Müdürlük Belgesi 98 105
Ambulans Helikopter Uygunluk Belgesi k k k k 1.000
Ambulans Uçak Uygunluk Belgesi k k k k 1.500
Deniz Ambulans Uygunluk Belgesi k k k k 750
11.DİĞER BELGE ONAYI
İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için 5 5

Not 1: Kamu Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (SB+MSB+Devlet Üniversiteleri+Belediyeler+Kızılay) ücret alınmayacaktır.

Not 2: 10.11.2012 Tarih ve 28463 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 419 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan (%7,80) oranında artırılmıştır.

Not 3: Fiyata ilişkin uyuşmazlıklarda ilgili daire başkanlıklarına müracaat edilebilecektir.

EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK HİZMET BEDELLERİ (01.01.2013-31.12.2013)

1-ASHGM LOJİSTİK VE TEKNİK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TRAFİK KAZAZEDESİ SAĞLIK UYGULAMA FİYAT TARİFESİ [MALZEME DAHİL)
Kod Adı Grup Kodu 2012 YILI ÜCRETİ(TL) 2013 YILI ÜCRETİ(TL)
GENEL MÜDAHALE
1 AMBULANS ÜCRETİ (ŞEHIR1ÇI NAKİL) 01 160.00 172,80
1 UÇAK AMBULANS (TURBO JET) (SAAT BAŞI) 02 9.990,00 10.789,20
1 UÇAK AMBULANS (TURBO PROP) (SAAT BAŞI) 03 5.700,00 6.156,00
1 HELİKOPTER AMBULANSI (SAAT BAŞI) 04 12.000,00 12.960.00
1 DENİZ AMBULANSI (SEYİR SAAT BAŞI) 05 2.500,00 2.700,00
1 KARPALETLİ AMBULANS 06 313.62 338,70
] OLAY YERİ YÖNETİM ve TRİAJ 08 500,00 540.00
1 DEKONTAMİNASYONÜCRETİ (VAKA BAŞI) 09 125,00 135,00
] ENJEKSİYON IV 530.150 4,05 4,37
] ENJEKSİYON SC 530.390 4,05 4,37
1 ENJEKSİYON (im) 530.140 3.04 3.28
1 ENJEKSİYON 10 4,05 4,37
1 DAMAR YOLU AÇILMASI (Branül dahil) 530.080 12,67 13,68
1 SIJTUR (KUÇUK) 130.90 84.32 91,00
1 SUTUR(ORTA) 130.90 84,32 91,00
1 SUTUR(BUYUK) 130.90 84,32 91,00
1 MESANE SONDASI TAKILMASI 530.310 15.01 16,21
1 MİDE YIKANMASI 530.320 30,02 32,42
1 APSE AÇMAK 530.030 50,08 54,08
1 KULAKTAN TEMİZLEME 11 15,84 17,10
1 CUT DOWN 12 156.81 169,35
] ENDOTRAKEAL ENTÜB 550.030 25,13 27,14
1 PANSUMAN (KÜÇÜK) 530.580 7.08 7.65
1 PANSUMAN (BÜYÜK) 530.560 64,08 69,20
1 VENTİLASYON 13 46,00 49.68
1 YABANCI CİSİM TEMİZLİĞİ 611.430 100,17 108.18
1 YANIK PANSUMAN (KÜÇÜK) 530.510 64,08 29,20
1 YANIK PANSUMAN (ORTA) 530.520 107,08 115,65
1 YANIK PANSUMAN (BÜYÜK) 530.500 200,17 216,65
1 SONDA (İDRAR.NG.VB.) 530.340 20,07 21,68
1 KOL ATEL (KISA) 610.680 40,13 43,34
1 KOL ATEL (UZUN) 610.700 60,03 64.80
1 BACAK ATEL (KISA) 610.720 60,03 64.80
1 BACAK ATEL (UZUN) 610.740 70,15 75,75
1 CİLT TRAKSİYONU UYGULAMASI 610.840 30,02 32,42
1 SERVİCAL COLLAR UYGULAMA 610.840 30,02 32,42
1 TRAVMA YELEĞİ 610.630 100,17 108,18
1 VAKUM SEDYE 610.630 100,17 108.18
1 SIRT TAHTASI 610.630 100,17 108.18
1 KANAMA KONTROLÜ 405.080 15,18 16.40
1 ELASTİK BANDAJ (VELPA) 610.800 40,13 43,34
1 SEKİZ BANDAJ 610.790 40,13 43.34
1 ŞİŞME ATEL 14 60.72 65.58
1 TRAKSIYON 15 29.00 31,32
1 KANAMA DURDURUCU AJAN UYGULAMASI 16 250,00 270,ÛÛ
1 İLAÇLI MÜDAHALE 17 50,00 54,00
] INFUZYON POMPASI 18 25,00 27,00
1 PELVİS KEMERİ 27 150,00 162,00
] REFAKATÇİ 510.121 16,86 18.21
DOLAŞIM DESTEĞİ
2 ACİL MUAYENE ÜCRETİ 520.020 26,14 28,23
2 CPR 550.070 200,07 216,07
2 MONITORIASYON & EKG 530.330 30,02 32,42
2 K ARDI YOVERSI YON 700.420 50,08 54,09
2 INTRA OSSEÖZ KİTİ 19 450,00 486,00
2 DEFİBRİLASYON 20 78,40 84,67
EKG 700.490 24,11 26,04
HAVA YOLU
j ASPIRASYON 551.251 15,01 16,21
3 ORAFARİNGEAL TÜP 550.110 30.02 32,42
3 ENTÜBASYON 21 46,20 49,90
3 ENDOTRAKEAL TÜP ASPİRATÖR KA 22 52,80 57,02
3 MEKANİK VENTİLASYON 530.130 50,08 54,05
3 OKSİJEN INH.TEDAVİSİ 530.360 2,02 2,18
3 LMA UYGULAMASI 23 120,00 129,60
3 NAZAL CPAP UYGULAMASI 530.490 45,00 48,60
3 BALON-VALF-MASKE 550.080 35,08 37,89
3 ACİL TRAKEOSTOMİ 608.500 295,11 318,72
*■> HAVA YOLU AÇILMASI 24 25.00 27.00
YENIDOGAN İŞLEMLERİ
6 TRANSPORT KUVOZU İLE NAKİL 530.930 50,08 54.10
6 YENİDOGAN CANLANDIRMA 530.980 37,75 40,77
6 YENİDOGAN I.M.ENJEKSİYON 530.860 5.06 5,46
6 YENIİOGAN I.V.ENJEKSİYON 530.880 5.06 5.46
6 YENİDOGAN I.V.MAY1 TAK. 530.870 16,29 17,60
6 YENİDOGAN ENTÜBASYONU 25 120.00 129,60
6 ENJEKSİYON IV 530.150 4,05 4,37
6 ENJEKSİYON SC 530.390 4,05 4,37
6 YD MONİTERİZAYON 530.960 15,01 16,21
DIGER İŞLEMLER
7 NORMAL DOĞUM 619.920 185,50 200,34
7 KOMPLIKASYONLU DOĞUM 619.910 185,50 200,34
7 CERRAHİ MÜDAHALE 612.060 75,04 81,04
7 KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ 903.120 1.85 2,00
7 LOKAL ANESTEZİ 530.290 15,01 16,21
7 SÜTUR ALINMASI 530.410 10,12 10,90
7 TRANSKUTAN Pa02 ÖLÇ. 702.600 14,33 15,48
7 NEBULİZASYON 26 10,35 11,18
2-ASHGM 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1 İlk Yardım Merkezlerinin Ön İnceleme Raporu 135,00 145,00
2 Kamu ve Özel Kurum. Kuruluşların Planlı Toplantı. Sor Müsabakaları. Gösteri veya Eğitimlerinde Ambulans Görevlendirme (Milli ve Dini Bayramlarda Yapılacak Görevlendirmeler Hariç)(Saat Başı) 135,00 145,00
3 İlk Yardım Kursu ( Bakanlık Personeli, Emniyet, Asayiş ve Kurtarma Hizmetlerinde Görevli Kamu Personeli Hariç )(Saat Başı) 15,00 16,00
4 Acil Hekimliği Sertifika Programı ( Bakanlık Personeli Hariç) (Her Bir Modül İçin)(Saat Başı) 15,00 16,00
5 Ambulans Servisi On inceleme Raporu 150,0

 

 

Yorumlar

Yorumlar (1 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com