Ana Sayfa Haberler 20 Eylül 2013 149 Görüntüleme

Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..

Sağlık Bakanlığından:

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçlarıile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılıSağlık Bakanlığıve BağlıKuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncımaddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılıSağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılıKarayollarıTrafik Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 –AynıYönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (i), (j), (m) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmişve fıkraya aşağıdaki (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

“i) İl ambulans servisi: İl düzeyinde ambulans hizmetlerini sevk ve idare eden birimi,”

“j) Komisyon: Ambulans servisleri ve ambulansların incelenmesi, teftişve denetimi amacıyla müdürlük acil sağlık hizmetlerinde görevli tercihen biri hekim en az üçsağlık personelinden oluşan ekibi,”

“m) Özel kuruluş: Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerini, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,”

“ö) Hasta nakil aracı: Nakil esnasında normal şartlarda tıbbi müdahale gerektirmeyen hastaların sağlık kuruluşlarına veya sağlık kuruluşundan evlerine götürülmesi amacıyla kullanılan sedyesiz araçları,”

“p) ATV (All Terrian Vehicle): Tüm arazi koşullarında kullanılabilen araçları,”

“r) NRP (Neonatal Resusitasyon Programı): Yeni doğan canlandırma eğitimini,”

MADDE 3 –AynıYönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 –(1) Ambulanslar, ulaşım şekline göre kara, hava ve deniz ambulanslarıolarak; kara ambulanslarıda kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, yoğun bakım ambulansıve özel donanımlıambulanslar olarak sınıflandırılır.

a) Kara ambulansları:

1) Acil yardım ambulansı: Her türlüacil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve ek-1 ve ek-2’de yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

2) Hasta nakil ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan ve ek-1 ve ek-2’de belirtilen teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

3) Yoğun bakım ambulansı: Hastaların nakli esnasında ileri seviyede izlenmesine ve tedavisine yönelik tasarımlanan, Yönetmeliğin ek-1 ve ek-2’sinde yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

4) Özel donanımlıambulanslar: Acil hasta veya yaralılara olay yerinde acil tıbbi yardımısağlamak veya görev yaptığıbölgenin coğrafi özelliği ile taşıdığıhasta veya yaralıların yaşı, fiziki ve tıbbi durumlarına göre özel olarak tasarlanmışve buna göre personel ve ekipmanla donatılmışaraçlardır. Özel donanımlıambulansların ambulans uygunluk belgesi, Genel Müdürlüğün uygun görüşüalınarak ek-6’ya uygun olarak müdürlükçe düzenlendikten sonra yetkili trafik birimlerince tescil edilir. Yeni doğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak ambulanslar; acil yardım ambulansının tıbbi ve teknik donanımlarınısağlamanın yanısıra ventilatörlü transport kuvözübulundurmak zorundadır. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz. Arazi tipi kar paletli, çoklu hasta taşıyabilen, obez hasta taşıyabilen, hovercraft, kara, deniz ve kar motosikleti, pedallı ya da motorlu bisiklet ve ATV gibi özel donanımlı ambulansların ambulans olarak tescili; teknik ve tıbbi özellikleri bakımından Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak müdürlükçe ek-6’ya uygun olarak düzenlenecek ambulans uygunluk belgesi ile yapılır.

b) Hava ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlıkullanılmak üzere ulusal sivil havacılık yetkili biriminden çalışma ve uçuşizni almışve ek-3’de belirtilen tıbbi donanıma sahip uçak ve helikopterlerdir.

c) Deniz ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlıkullanılmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından çalışma izni almışve ek-3’de belirtilen tıbbi donanıma sahip deniz araçlarıdır.

(2) Hasta nakil araçları, kamu kurum ve kuruluşlarıile özel sağlık kuruluşlarına bağlıolarak çalışır. Türk Standardları Enstitüsünden araçtadilat belgesi alınıp müdürlükten ek-6’ya uygun olarak hasta nakil aracıuygunluk belgesi alındıktan sonra yetkili trafik birimlerince tescil edilir. Bu araçlarda nakil esnasında en az bir sağlık personeli bulundurulur. Hasta nakil araçlarında asgari aşağıdaki donanımlar yer alır:

a) Haberleşme cihazları(telsiz veya telefon),

b) Aracın kullanım amacınıbelirten fosforlu yazıve işaretler,

c) Bir adet tansiyon aleti, bir adet portatif oksijen ünitesi, otomatik eksternal defibrilatör ve bir adet temel tıbbi malzeme çantası,

ç) Araçtakip ve navigasyon sistemleri.”

MADDE 4 –AynıYönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Araçtakip ve navigasyon sistemleri.”

MADDE 5 –AynıYönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “yaşam desteği”ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya NRP”ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 –AynıYönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına “iki şerit çevreler”ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Bakanlığın uygun görüşüile beyaz zemin üzerine kırmızıve mavi renklerden oluşan giydirme yapılabilir.”ibaresi eklenmişve dördüncüfıkrasında yer alan “20×50”ibaresi “30×60”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 –AynıYönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan “durum tespit tutanağıdüzenlenir.”ibaresi, “durum ek-10/B’ye dayanılarak hazırlanan resmi yazıile ilgili firma ya da kişiye bildirilir.”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 –AynıYönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Şoför olarak çalışacak personelin sürücübelgesi fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve temel ilkyardım eğitimi sertifikasıfotokopisi.”

MADDE 9 –AynıYönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİMADDE 2 –(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmişolup “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi”almamış2011 ve 2012 model ambulanslar bir yıl; 2005-2010 model ambulanslar iki yıl; 2004 ve daha eski model ambulanslar üçyıl içerisinde muayene yaptırarak “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi”almak zorundadır. Bu süre sonunda gerekli şartlarıyerine getirmeyen ambulansların faaliyetleri valilikçe süresiz olarak durdurulur.”

MADDE 10 –AynıYönetmeliğin ek-1’inin (a) fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ambulans olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılıKarayolu Trafik Kanununa uygun olmalıve ilk kez ambulans ruhsatıalacak araçlar beşyaşından fazla olmamalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almış ve beş yaşını doldurmuş olan araçlardan, her iki yılda bir Türk Standardları Enstitüsü veya yetkilendirdiği kurumlarca TS EN 1789 sayılı Türk Standardı ve bu ek’e göre yapılan muayene sonucunda Türk Standardları Enstitüsünce düzenlenen “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” ile birlikte bu Yönetmeliğin ek-2 ve ek-4’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan muayene sonucunda, uygun olanların izinleri on beş yaşına kadar uzatılabilir. Bu değişikliğin yürürlük tarihinden sonra TS EN 1789 Standardının güncel versiyonuna göre muayene edilen ve “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi”alan araçlar, on yıl süreyle Standartta yapılabilecek yeni revizyonlardan muaf tutulurlar.”

MADDE 11 –AynıYönetmeliğin ek-6’sında yer alan “Ambulans/Acil Sağlık AracıUygunluk Belgesi”nin “AMBULANSIN/ACİL SAĞLIK ARACININ”başlığıaltında yer alan “TESCİL SIRA NO:”satırından sonra gelmek üzere “ARAÇKATEGORİSİ:”ve “ARAÇTÜRÜ:”satırlarıeklenmiştir.

MADDE 12 –Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

Bu da hastanın pişkinliği

Bu da hastanın pişkinliği

Tema Tasarım | Osgaka.com