Ana Sayfa Bakanlık 6 Ağustos 2012 158 Görüntüleme

Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetlerine dair genelge

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine getirilen hastane nöbetleri ile ilgili ayrıntıları belirledi. Buna göre, aile hekimliği çalışanlarına görev yaptıkları mahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet görevi verilebilecek. Örneğin, Şanlıurfa ili Siverek Devlet Hastanesi’ndeki nöbet, ancak Siverek ilçe merkez ile beldelerinde görev yapan aile hekimliği çalışanlarına yazılabilecek. Ayrıca, sağlık tesislerindeki personel doluluk oranının belli bir yüzdenin altında olması gerecek. Aile hekimliği çalışanlarına mesai saatleri içinde nöbet tutturulmayacak
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla ‘Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetleri’ konulu bir genelge yayınlandı. Söz konusu genelgede, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na eklenen, ‘Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hasıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunu’nun ek 33. maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.’ şeklindeki hüküm hatırlatıldı.

Genelgeye göre, 657 Sayılı Kanun’un ek 33. maddesinde belirtilen sağlık tesislerinde (yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri) tutulan nöbetler için ücret ödeneceği belirtildiğinden, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına sadece bu birimlerde nöbet tutturulabilecek.

Aile hekimliği çalışanlarına isteği dışında nöbet tutturulabilmesi için sağlık tesisinin büyükşehir belediye sınırları dışında olması; PDC’ye göre pratisyen hekim doluluk oranının ve fiilen çalışan pratisyen hekimlerin yüzde 60’tan aşağı olması; ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının PDC’ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin yüzde 60’ın altında olması; ildeki hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerindeki pratisyen hekim ve yardımcı sağlık personelinin PDC’ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin yüzde 80’in altında olması şartları bir arada aranacak.

Bu kriterler doğrultusunda, ilgili başhekimlik ihtiyacı belirleyerek personel talebinde bulunacak. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün uygun görüşüyle İl Sağlık Müdürlüğü’nün alacağı onay neticesinde görevlendirme yapılacak.

Tek aile sağlığı biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği çalışanlarına nöbet görevi verilmeyecek. Aile hekimliği çalışanlarına mesai saatleri içinde nöbet tutturulmayacak.

NÖBET İZNİ VERİLMEYECEK

Aile hekimliği çalışanlarına haftalık mesaisi dışında tuttuğu nöbetler için nöbet izni verilmeyecek. Nöbetler ertesi gün çalışmasına imkan verecek şekilde düzenlenecek. Örneğin, Salı günü akşam saat 17.00’den Çarşamba sabah saat 08.00’e kadar nöbet görevi verilmeyecek. O gün hasta yoğunluğunun fazla olduğu 17.00 ila 24.00 saatleri arasında nöbet görevi verilecek. Pazar günü sabah 08.00’den pazartesi sabah 08.00’a kadar olan 24 saatlik nöbet yerine pazar sabah 08.00’den akşam 17.00’ye ya da en fazla 24.00’e kadar olacak şekilde aile hekimliği çalışanlarına görev verilecek. Bu nöbetlerin karşılığında 657 Sayılı Kanun’un Ek-33’üncü maddesinde belirtilen ve aile hekimliği çalışanının unvanının karşısında gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenecek. Örneğin aile hekimliği uzmanı olan aile hekimine 100 gösterge rakamı, pratisyen hekim olan aile hekimine 90 gösterge rakamı, aile salığı elemanı olan hemşireye (mesleki yükseköğrenim görmüş) 60 gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar ödenecek.

UYGULAMA İLE İLGİLİ TEREDDÜTLERDE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NDAN GÖRÜŞ ALINACAK

Öte yandan genelgede, “E-II ve E-III tipi entegre hastanelerde aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin 10’uncu maddesi çerçevesinde nöbet hizmetleri sürdürülecektir. Bu yerlerde sözleşmeli olarak görev yapan aile sağlığı çalışanlarına, nöbet ücreti ödenmeksizin ve nöbet izni kullandırılmaksızın farklı katsayıdan ödeme yapılmaya devam edilecektir. Uygulamaya ilişkin tereddüt hasıl olduğundan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan görüş alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı : B. 10.1 .HSK.0.06.00.00/
Konu : Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetleri

Bilindiği üzere aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ilişkin iş ve işlemler 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir” hükmü eklenmiştir.

Bu hükmün aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde uygulanması uygun görülmektedir.

1) 657 sayılı Kanunun Ek-33 üncü maddesinde zikredilen sağlık tesislerinde tutulan nöbetler için ücret ödeneceği belirtildiğinden aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına (aile hekimliği çalışanları) sadece bu birimlerde nöbet tutturulabilecektir.

2) İhtiyaç duyulduğu takdirde, aile hekimliği çalışanlarının kendi talepleri ile yukarıda sayılan sağlık tesislerinde nöbet tutturulabilecektir.

3) Aile hekimliği çalışanlarına isteği dışında nöbet tutturulabilmesi için;

a) Sağlık tesisinin büyükşehir belediye sınırları dışında olması,

b) Sağlık tesisinin PDC’ye göre pratisyen hekim doluluk oranının ve fiilen çalışan pratisyen hekimlerin %60’tan aşağı olması,

c) Sağlık tesisinin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının PDC’ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin %60’ın altında olması,

d) İldeki hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerindeki pratisyen hekim ve yardımcı sağlık personelinin PDC’ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin %80’in altında olması,

e) PDC doluluk oranı değerlendirilmesine başhekim hariç diğer tüm personelin (başhekim yardımcısı, diyaliz hekimleri, kan bankası hekimleri vb.) dâhil edilmesi,

şartları bir arada aranacaktır.

4) Aile hekimliği çalışanlarına görev yaptıkları mahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet görevi verilebilecektir. Beldelerde çalışanlar ancak bağlı olduğu ilçe merkezinde nöbet tutacaklardır (Örneğin, Şanlıurfa ili Siverek Devlet Hastanesindeki nöbet görevi ancak Siverek ilçe merkezi ile beldelerinde görev yapan aile hekimliği çalışanlarına verilebilecektir).

5) Tek aile sağlığı biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği çalışanlarına nöbet görevi verilmeyecektir.

6) Aile hekimliği çalışanlarına, mesai saatleri içinde nöbet tutturulmayacaktır.

7) 3. maddede belirlenen kriterler doğrultusunda ilgili başhekimlik ihtiyacı belirleyerek personel talebinde bulunacak, Halk Sağlığı Müdürlüğünün uygun görüşüyle İl Sağlık Müdürlüğünün alacağı onay neticesinde görevlendirme yapılacaktır.

8) Aile hekimliği çalışanlarına haftalık mesaisi dışında tuttuğu nöbetler için nöbet izni verilmeyecektir. Ancak nöbetler ertesi gün çalışmasına imkân verecek şekilde düzenlenecektir (Örneğin, Salı günü akşam saat 17.00’den Çarşamba sabah saat 08.00’e kadar nöbet görevi verilmeyecek o gün hasta yoğunluğunun fazla olduğu 17.00 ila 24.00 saatleri arasında nöbet görevi verilecektir. Yine Pazar günü sabah 08.00’den Pazartesi sabah 08.00’e kadar olan 24 saatlik nöbet yerine Pazar sabah 08.00’den akşam 17.00’e ya da en fazla 24.00’e kadar olacak şekilde aile hekimliği çalışanlarına görev verilecektir). Bu nöbetlerin karşılığında, 657 sayılı Kanunun Ek-33 üncü maddesinde belirtilen ve aile hekimliği çalışanının unvanının karşısında gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenecektir (Örneğin, aile hekimliği uzmanı olan aile hekimine 100 gösterge rakamı, pratisyen hekim olan aile hekimine 90 gösterge rakamı, aile sağlığı elemanı olan hemşireye (mesleki yükseköğrenim görmüş) 60 gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutar ödenecektir).

9) E-II ve E-III tipi entegre hastanelerde aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin 10’uncu maddesi çerçevesinde nöbet hizmetleri sürdürülecektir. Bu yerlerde sözleşmeli olarak görev yapan aile sağlığı çalışanlarına, nöbet ücreti ödenmeksizin ve nöbet izni kullandırılmaksızın farklı katsayıdan ödeme yapılmaya devam edilecektir.

10) Yukarıda yer verilen hususlarla ilgili uygulamaya ilişkin tereddüt hâsıl olduğunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan görüş alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Nihat Tosun
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM: Gereği :

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Bilgi:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına
Bakanlık Hukuk Müşavirliğine
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Denetim Hizmetleri Başkanlığına

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com