Ana Sayfa Haberler 5 Mart 2013 195 Görüntüleme

2013 yılı Sağlık personeli HAC müracatları

Hac’da görev almak isteyen sağlık personelleri için müracat başvuruları başladı.

2013 Yılı Haccında görev almak isteyen sağlık personelinin müracaatları başladı. 15 Mart 2013 tarihinde sona erecektir.

A- Müracaatla İlgili Hususlar.
a) Müracaatlar;, 01-15 Mart 2013 tarihleri arasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Asya Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve Akbank A.Ş. nezdinde bulunan bankalardan birisine, görevli sağlık personeli hac müracaatı için 16.-TL’yi yatırdıktan sonra http://hac.diyanet.gov.tr
internet adresinde bulunan Ek–1 örneğe uygun formun, açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda doldurulup çıktısının alınmasını müteakip fotoğraf yapıştırılarak Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra elden veya posta ile doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

b) İlan edilen süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan, formu eksik dolduran, süresi içinde postaya verilmeyen, faksla yapılan, Internetten başvurusunu yaptığı halde tasdikli müracaat dilekçesini Başkanlığa göndermeyenlerin, çevre sağlığı mezunları 4924 sayılı kanuna tabii sözleşmeli personel ile Devlet hizmet yükümlüsü olanların başvuruları kabul edilmeyecek, ayrıca müracaatı kabul edilmeyen ve vazgeçenlerin yatırmış oldukları 16-TL iade edilmeyecektir,

c) Sağlık ekibinde görev almak isteyen personel, yurt dışında en az 50 gün süre kalabilecek ve gerektiğinde günde 12 saat esasına göre çalışabilecek durumda olacaktır.

ç) Görevlendirmeler; aşağıda belirtilen unvanlar için, ihtiyaç nispetinde yapılacağından, söz konusu unvanların dışındaki unvanlar veya görevler için yapılacak müracaatlar, dikkate alınmayacaktır.

d) Usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaatta bulunanlar (hekimler, diş hekimleri, eczacı ve diyetisyenler hariç ), önce Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bölge merkezi olarak belirlenecek yer ve tarihteb teste tabi tutulacaklar, test sonunda puan sıralamasına göre oluşturulacak listeb üzerinden ihtiyacın % 50 fazlası kadar çağrılacak personel ile müracaatta bulunup teste katılmayan hekim, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler mülakata alınacaktır. İhtiyaç duyulması halinde sınav komisyonunca bu oran bazı branşlarda artırılabilecektir.

e) Görevlendirmeler; testte katılan personelin test ve mülakatta aldıkları puanlarının ortalamaları, hekim, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenlerin ise mülakatta aldıkları puanlar dikkate alınarak puanlama sıralamasına göre oluşturulacak listeler üzerinden yapılacaktır,

f) Hekimler hariç, diğer unvanlarda daha önceki yıllarda hacda görevlendirilmiş olanlardan ihtiyaca göre en fazla %10 oranında sağlık personeli görevlendirilebilecektir.

g) Test ve mülakatta başarılı olanlardan; daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri temin edemeyenler ve hacda verilecek görevi yapmasına mani herhangi bir durumu bulunanlar ile belirlenen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı / kaybettiği tespit edilenlerin görevlendirmeleri yapılmayacaktır.

ğ) Müracaat dilekçelerinin incelenmesinde; yanlış beyanda bulunduğu veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılanlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için, kurumlarına bilgi verilecektir.

h) Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sonuçları, Başkanlığımız http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden ve ilgili personelin e-posta adreslerine mail gönderilmek suretiyle duyurulacağından ayriyeten adreslerine postayla tebligat yapılmayacaktır.

B- Müracaat Edeceklerde Aranılan Şartlar.
1 – Uzman Doktorlarda;
Resmi bir sağlık kurumunda, özeller dahil üniversite hastanelerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında fiilen çalışıyor olmak,
2 – Pratisyen doktorlarda;
a) Resmi bir sağlık kurumunda, özeller dahil üniversite hastanelerinde, kurum tabipliklerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında 01.04.2013 tarihi itibariyle en az 3 yıldır çalışıyor olmak,
b) 1960 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
3- Diş hekimi ve eczacılarda;
a) Resmi bir sağlık kurumunda, 01.04.2013 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 1960 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
4 – Diyetisyenlerde;
a) Resmi bir sağlık kurumunda, özeller dahil üniversite hastanelerinde, 01/04/2013 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
5 – Ebe, hemşire, sağlık memuru (Çevre sağlığı mezunları hariç), ATT (Acil Tıp Teknisyen-paramedik),laboratuar, tıbbi cihaz tamir,
röntgen, anestezi ve diş teknisyen-teknikerleri, eczacı kalfası, hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapan personel ile sterilizasyon hizmetlerinde çalışanlarda;
a) Yataklı tedavi hizmeti veren resmi bir sağlık kurumunda, sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde veya 112 Acil’de, 01.04.2013 tarihi itibariyle, talepte bulundukları görev unvanında en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 1972 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
c) TıbbiCihaz Tamir teknisyenlerinde 1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
d) Başvuruda bulunanlar, kurumlarından alacaklarıtasdikli çalışma belgesini müracaat dilekçesine eklemeleri gerekmektedir.

C- Diğer Hususlar;
a) Başhekim,
başhekim yardımcıları,
başhemşire ve başhemşire yardımcıları hariç sağlık ekibinde;
20 dahiliye,
14 göğüs hastalıkları,
5 kardiyoloji,
6 anestezi,
6 acil uzmanı,
8 genel cerrahi,
6 ortopedi,
6 nöroloji,
4 psikiyatri,
4 üroloji,
4 cildiye,
4 göz,
6 KBB,
4 kadın doğum,
9 intaniye,
9 aile hekimi,
4 radyoloji,
106 pratisyen doktor,
5 diş hekimi,
6 diyetisyen,
120 ebe, ebe-hemşire veya hemşire,
48 sağlık memuru,
40 erkek 35 bayan olmak üzere toplam 75 hastabakıcı-hizmetli,
11 laboratuvar teknisyeni,
15 ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik),
8 eczacı,
16 eczacı kalfası,
8 tıbbi cihaz teknisyeni,
7 anestezi teknisyeni,
11 röntgen teknisyeni,
4 diş teknisyen-teknikerleri ve 3 sterilizasyon teknisyeni
görevlendirilmesi planlanmaktadır.

b) Görevlendirilmesi uygun görülen personelin, kurumlarından muvafakatleri istenilecektir.
c) Görevlendirilmesi yapılanlara; Başkanlıkça uygun görülecek hac malzemeleri verilecek, harcırahları ise; “Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleriBaşkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar” ın 11. maddesinde belirlenen oranlarda ödenecektir.
d) Görevlendirme süresi; hizmetin durumuna göre ihtiyaç duyulan süre kadar olacaktır.
e) Görevlendirilmesi uygun görülenler; pasaportlarını kendileri çıkartarak, istenilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte süresi içerisinde DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
f) Suudi Arabistan’da, kendilerine verilen görevi yapmayan veya iş disiplinine riayet etmeyenlerin; hac görevini yapıp yapmadığına bakılmaksızın görevleri sona erdirilecek ve durumları ayrıca kurumlarına bildirilecektir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FORM DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. MÜRACAATLA İLGİLİ HUSUSLARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
2. MÜRACAATLAR İNTERNETTEN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR.
3. MÜRACAAT İÇİN İLGİLİ BANKALARA 16 TL.’Yİ YATIRMADAN PROGRAMA / SİSTEME GİREMEZSİNİZ.
4. FORM DİLEKÇEDEKİ TÜM ALANLARI AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.
5. DAHA ÖNCE HACCA GİTMİŞ İSENİZ LÜTFEN SADECE YILINI YAZINIZ. EĞER GİTMEDİYSENİZ BU ALANI BOŞ BIRAKINIZ.
ÖRNEK: (1999 – 2000 – 2011 GİBİ ) DOĞRU YAZIM ŞEKLİ
(GİTTİM – GİTMEDİM – HAYIR – EVET – BİR KERE VS…) HATALI YAZIM ŞEKLİ
6. ALANLARI DOLDURDUKTAN SONRA KAYDET BUTONUNA BASINIZ VE DOLDURDUĞUNUZ FORMUM EKRANA TAM YANSIYIP YANSIMADIĞINA BAKINIZ, TAM YANSIMAMIŞSA
HATA VAR DEMEKTİR.
7. KAYDET BUTONUNUNA BASTIĞINIZDA (*), xxx- xxx şeklinde giriniz, bu alanı doldurmadan geçmeyiniz veya seçiniz vs… GİBİ İŞARET VE YAZILAR VARSA BİLGİLERİNİZDE
EKSİKLİK VEYA HATA VAR DEMEKTİR. LÜTFEN TEKRAR FORMU İNCELEYİNİZ VE EKSİK BİLGİLERİNİZİ TAMAMLAYINIZ.
8. KAYDETTİKTEN SONRAKİ ALACAĞINIZ FORM ÇIKTISINI RESİM YAPIŞTIRDIKTAN SONRA KURUMUNUZA TASDİK ETTİRİNİZ,
9. TEBLİGATLAR ; http://hac.diyanet.gov.tr ADRESİNDEN DUYURULACAK, E-POSTA ADRESLERİNE MAİL OLARAK ATILACAK OLUP AYRICA POSTA İLE TEBLİGAT
YAPILMAYACAKTIR. BU NEDENLE E-MAİL ADRESLERİNİZİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAZINIZ.

İSTENİLEN BELGELER
1. KURUMU TARAFINDAN TASDİKLENMİŞ VE FOTOĞRAFI YAPIŞTIRILMIŞ FORM MÜRACAAT DİLEKÇE,
2. AYRICA TEST VE/VEYA MÜLAKAT İÇİN HAZIRLANACAK GİRİŞ BELGESİ İÇİN, ARKASINA ADI SOYADI, GÖREVİ VE TC KİMLİK NO’SU YAZILI BİR ADET VESİKALIK FOTOĞRAF,
3. DOKTOR, DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR HARİÇ MÜRACAAT EDEN SAĞLIK PERSONELİNİN KURUMLARINDAN ALACAKLARI TASDİKLİ ÇALIŞMA BELGESİ.

NOT: SAĞLIK MÜRACAATLARI VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER İLE BUNDAN SONRAKİ GELİŞMELERİ http://hac.diyanet.gov.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

İRTİBAT TEL : 0 312 295 75 40-41
YAZIŞMA ADRESİ : Diyanet İşleri Başkanlığı
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com